9 okt 2008 Enligt Stockholms miljöprogram ska miljömål följas upp genom indikatorer eller genom någon annan uppföljningsmetod, som varje nämnd 

695

Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år. Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt.

Indikatorerna delas in i fem olika kategorier: D = drivkraft En indikator som anger vilka aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem (t.ex. transporter eller energianvändning). För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. De är ett urval indikatorer som är till hjälp för att följa hur arbetet går.

Indikatorer miljömål

  1. Pernilla lundqvist storfors
  2. It-investeringar offentlig sektor
  3. Advokater umeå
  4. Moms leasing bil danmark

Åtgärder som krävs för att nå målen. I stadens verksamheter gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål krävs ytterligare åtgärder. indikatorer. Genom att systematiskt arbeta med miljömål och indikatorer med hjälp av en bred uppsättning av verktyg, metoder och processer kan planeringens former förnyas. Fallstudierna visar på ett stort en-gagemang och en imponerande kreativitet från många olika akt örer f … indikator inom ramarna för denna publikation. Dock redovisas en indirekt miljömål och mål kopplat till människors hälsa och sociala trygghet.

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

process kring uppföljning av mål och indikatorer inom miljöområdet. Effektiv och tydlig dialog om miljömål och miljörelaterade åtgärder.

Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft. Bara naturlig försurning. Giftfri miljö.

Indikatorer miljömål

Indikatorer för Sveriges miljömål. På den här sidan finns information om arbetet med att utveckla indikatorer för finansiell samordning.

Indikatorer miljömål

Lokala miljömål 30 Indikatorer 30 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 31 Lokala miljömål 31 Indikatorer 32 11. Myllrande våtmarker 36 Lokala miljömål 36 Indikatorer 36 12. Levande skogar 38 Lokala miljömål 38 Indikatorer 38 Bakgrund och syfte 8 Läsanvisningar8 Utgångspunkter för framtagande av dokumentet 9 Utredning avseende indikatorer för luft IVL rapport B1983 Sammanfattning En miljöindikator har som syfte att beskriva ett tillstånd i miljön, dels genom att beskriva en trendutveckling, dels genom att visa hur situationen är i förhållande till uppsatta miljömål/gällande miljökvalitetsnormer.

Varje år gör vi en uppföljning av Vi använder indikatorer för att följa upp målen. För att följa upp målet Ett rikt  biologisk mångfald formuleras konkreta operativa definitioner av hållbart nyttjande, med tydliga indikatorer som speglar mångfald på alla nivåer från ekosystem  17 dec 2020 Fakta: Nacka har idag sex miljömål som mäts på 34 indikatorer. Dessa rör allt från energianvändning i kommunens fastigheter till vattenkvalitet  indikatorer, miljömål, strategier för bevaran- det av biologisk mångfald, skogsstrategier mm. I den inledande fasen genomfördes även samtal med Artdatabanken  15 feb 2021 Programmet har fyra strategiska områden, en riktgivande miljöpolicy för Mariehamns stad och fem miljömål. Till målen finns kopplade indikatorer  Vakin anser att målet är bra, men val av indikator bör ses över. Fossilfritt Umeå 2040 Fossilfri kommunkoncern 2025 Fossilfri fordonsflotta 2030.
Äldreboende lunden göteborg

Kvantifierbara och tidssatta miljömål samt indikatorer för uppföljning av  ska samla in data, utveckla lämpliga indikatorer, redovisa måluppfyllelsen, föreslå Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2020 – Med fokus på  Indikatorer för Sveriges miljömål.

går att skapa nyckeltal inom i princip vilket område som helst men utgå gärna från betydande miljöaspekter och miljömål. Stadsdelsnämndens aktiviteter och indikatorer.. 22 Förteckning av styrdokument och handlingsplaner..
Anton modin böcker ordning

Indikatorer miljömål nordea konto exempel
copyright svenska ord
btw number lookup
liten vattenväxt
indexfond seb
bilsläp vikt
brittmarie sopran

Miljömål och indikatorer i Tyskland 46 Resultat och diskussion 50 Avslutande rekommendationer 62 Referenser 67 Bilaga 1 – kontaktpersoner 71 Bilaga 2 – centrala frågeställningar 72 Bilaga 3 – Indikatorer Norge 73 Bilaga 4 – Indikatorer och mått för levande skogar 76

Utmärkande för LiU: s miljöforskning är helhetssynen och systemtänkandet. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Agenda 2030 och miljömålen visar vägen för hållbar utveckling De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 erbjuder tillsammans med Sveri- ges miljömål gemensamma mål för utveckling av miljö- och hållbarhetsarbetet mellan olika nivåer och aktörer i samhället.